Oz Noy using Vertex Stereo Volume pedal

Monday, August 26, 2013

Oz Noy using his Vertex Stereo Volume pedal at NYU Scoring Studios.